Почетна
Обавешетења 2018

Објављен: 15.11.2018  

Одлука о суфинансирању/финансирању културних и научних установа и програма цркава и верских заједница

Одлука о суфинансирању/финансирању програма за изградњу,одржавање и обнову верских објеката из буџета Општине Пријепоље за 2018.годину


Објављен: 14.11.2018 

Република Србија

Општина Пријепоље

Председник Општине

Број:06-462018

Дана: 02.11.2018.године

Пријепоље

ПОНИШТЕЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

I

Поништава се Јавни позив за достављање предлога посебних програма у области спорта за 2018.годину од 11.07.2018. године објављен на WEB страници Општине Пријепоље.

II

Поништење Јавног позива ће се објавити на WEB страници Општине Пријепоље.


Објављен: 07.11.2018

Ранг листа ђубриво 2018


 

  Објављен: 02.11.2018


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА – УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 


 

 

Објављен: 31.10.2018

 Листа вредновања и рангирања 1 - ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВА ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА

 Листа вредновања и рангирања 2 - КУЛТУРНИХ И НАУЧНИХ УСТАНОВА И ПРОГРАМА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

 


 

Објављен: 31.10.2018

 ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА   ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

                На захтев носиоца пројекта, ЗЗ Пољопродукт Пријепоље – Биљара Коловрат бб, Општинска управа општине Пријепоље  је спровела поступак одлучивања и донела решење којим је утврдила да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње индуструјских објеката – сушаре за дрво,  парионие и котларнице на катастарским. парцелиама 2462/2, 2458/2, 2462/3, 2462/1, 2462/4, 2471/9 и 1471/8 КО Пријепоље и истим решењем одредила обим и садржај студије о процени утицаја.                                                                                                                           Решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утиаја на животну средину (Службени гласник РС, број 69/05).
 Заинтересована јавност може да изврши увид у донето решење  сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.7 и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине,  а подноси се преко првостепеног органа.

 


 

 

Објављен: 29.10.2018

Одлуке о суфинансирању-финансирању програма удружења


Објављен: 29.10.2018

ИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ САВЕТА М. ЗАЈЕДНИЦА


Објављен: 23.10.2018 

ОБАВЕВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се учесници конкурса којима су одобрена средства за набавку нове опреме и механизације из буџета Општине Пријепоље  да ће се потписивање уговора о додели средстава обавити 24.10.2018. године у 12 часова у малој сали Дома Културе.


Објављен: 22.10.2018

 Прелиминарни резултати 22.10.2018-Избори за савете месних заједница

 


 

 

Објављен: 22.10.2018 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПОДЕЛУ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА ИЗ РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Образац пријаве


Објављен: 18.10.2018

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ТОК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ :

-Општинско веће општине Пријепоље је дана 16.07.2018. године, донело Одлуку о расписивању  Јавног конкурса  за суфинансирање пројеката из области јавног информисања из буџета општине Пријепоље за 2018. годину

-Јавни конкурс је објављен на интернет страници општине Пријепоље и Недељном листу ''Полимље'', Пријепоље, дана 20.07.2018.године

-Дана 10.08.2018. године (допуна од 25.09.2018.године) сачињен је Записник,  којим је констатовано да су све  приспеле пријаве благовремене и потпуне

 -Председник Општине Пријепоље је именовао Стручну комисију за оцену пројеката поднетих на Јавни  конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног  информисања на територији општине Пријепоље  у 2018. години, решењем број 06-33-1/18 од 03.10.2018. године

 -Стручна комисија је извршила оцену пристиглих пројеката,   и о томе сачинила Записник са образложеним предлогом расподеле средстава, број 06-33-2/18 од 12.10.2018. године,који је  доставила председнику општине Пријепоље

 -Председник општине Пријепоље је дана 15.10.2018. године, донео решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања из буџета општине Пријепоље за 2018. годину и решења којима се одбија суфинансирање пројеката, на основу предлога Стручне комисије

-Решење о расподели средстава je објављенo на интернет страници општине Пријепоље и  достављено учесницима конкурса, електронским путем, дана 18.10.2018. године. Решења о одбијању суфинансирања пројеката ће бити достављена електронским путем  подносиоцима пријава. 

 

Објављен: 10.10.2018  

Јавни конкурс ПП Јавни радови 2018. године ЛАПЗ тех.подрш.

Пријава за јавне радове ПП ЛАПЗ техничка подршка


 

Објављен: 08.10.2018  

Решење-Јавно информисање 2018


Објављен: 04.10.2018  

ЈАВНИ ПОЗИВ За доделу средстава за регрес за репродуктивни материјал-прво вештачко осемењавање у 2018. години


Објављен: 27.09.2018  

РАНГ ЛИСТА БОРАЧКА УДРУЖЕЊА

РАНГ ЛИСТА ИНВАЛИДИТЕТ

РАНГ ЛИСТА КУЛТУРА

РАНГ ЛИСТА ПЕНЗИОНЕРСКЕ

РАНГ ЛИСТА РУРАЛНИ РАЗВОЈ


 

Објављен: 24.09.2018  

Табела ѕа механизацију и опрему

ТАБЕЛА ОДБИЈЕНИХ  ЗА ОПРЕМУ И МЕХАНИЗАЦИЈУ 2018


Објављен: 17.09.2018  

На основу члана 12, 14 и 21. Закона о јединственом бирачком списку {"Службени гласник РС", број 104/2009 и 99/2011), члана 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом  бирачком списку ("Службени гласник РС", број 15/2012), Општинска управа Општине Пријеnоље, објављује
                                                          ОБАВЕШТЕЊЕ
о увиду у део јединственог бирачког списка за подручје општіне Пријепоље, поводом расписаних избора за савете месних заједница.
Обавештавају се грађани општине Пријепоље који имају бирачко право да могу извршити увид у део јединственог бирачког списка за подручје општине Пријепоље у просторијама Општинске управе Општине Пријепоље (канцеларија бр. 1.).
Увид у наведени бирачки списак може се извршити лично, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова.
Грађани моry поднети захтев за упис промену, брисање или допуну падатака у наведеном бирачком списку Општинској управи Општине Пријеnоље, закључно са 05.10.2018. године до 24.00 часа, када се закључује Бирачки списак.


Објављен: 10.09.2018 

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пријепоље

 


Објављен: 05.09.2018  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о увиду у део јединственог бирачког списка за подручје општине Пријепоље, поводом расписаних избора за савете месних заједница

Обавештавају се грађани општине Пријепоље који имају бирачко право да могу извршити увид у део јединственог бирачког списка за подручје општине Пријепоље у просторијама Општинске управе Општине Пријепоље (канцеларија бр. 1.).

Увид у наведени бирачки списак може се извршити лично, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова.

Грађани могу поднети захтев за упис промену, брисање или допуну података у наведеном бирачком списку Општинској управи Општине Пријепоље, закључно са  05.10.2018. године од 24,00 часа, када се закључује бирачки списак.


Објављен: 04.09.2018 

ОДЛУКА

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, Јабука, Каћево, Косатица, Коловрат, Камена Гора, Мијане, Матаруге, Милешево, Милошев До, Орашац, Правошево, Пријепоље, Расно, Сељашница, Седобро, Слатина, Сопотница, Страњани, Тоци, Звијезд, Хисарџик и Џурово за 21.октобар 2018.године.

2.Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3.Изборе за савете месних заједница спровешће Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на основу одредаба Одлуке о месним заједницама  („Службени гласник општине Пријепоље", број 12/2010 и 2/2018).

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Пријепоље".

Број: 020-108/18

Датум: 03.09.2018.године.

Скупштина општине Пријепоље

Председник Стана Марковић

 


Објављен: 04.09.2018  

Јавни конкурс-народне кухиње

Обрасци


Објављен: 03.09.2018  

Одлука о поништењу конкурса за финансирање/суфинансирање програма из области хуманитарног рада-народне кухиње


Објављен: 27.08.2018  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК ЗА НАЦИОНАЛНИ САВЕТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Непосредни избори за националне савете националних мањина биће одржани 04.11.2018. године.
Право гласа на изборима за национални савет националних мањина имају само они
припадници националне мањине који су уписани у посебан бирачки списак (ПБС) своје националне мањине. Право уписа у ПБС има сваки припадник националне мањине који је уписан у Јединствени бирчки списак. Упис у ПБС се врши на основу писменог захтева. Захтев за упис се подноси општинским, односно градским управама где подносилац захтева има пребивалиште.
Захтев за упис и проверу уписа у посебан бирчки списак може се проверити и преузети са званичне Интернет странице Министарства http://www.mduls.gov.rs/
ПБС се закључује 19.10.2018. године у поноћ. Сарно бирачи који се до тог времена упишу у ПБС моћи 6ће да гласају на изборима заказаним за 04.11.2018. године.
Позивају се сви бирачи који су поднели захтев за упис у ПБС да провере да ли су уписани у ПБС и да ли су њихови подаци у ПБС ажурни.
Позивају се сви припадници националних мањина који се још нису уписали у ПБС да то учине уколико желе, како би 04.11.2018. године, могли да бирају чанове свог национарног савета.

ОПШТИНСКА УПРАВА


Објављен: 07.08.2018 

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву.

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица  док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или  адаптацију предметне сеоске куће.

Опширније


Објављен: 06.08.2018

Општина Пријепоље је у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије обезбедила  пакете хуманитарне помоци за најугрозеније породице избеглих и расељених лица, које бораве на територији опстине Пријепоље.

Расподела пакета це се врсити од 06.до 08. августа .


Објављен: 26.07.2018 

Јавни конкурс за суфинансирање / финансирање програма за изградњу, одржавање и обнову верских објеката

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање културних и научних установа и програма цркава и верских заједница

 


Објављен: 26.07.2018  

Јавни конкурси за суфинансирање/финансирање програма удружења и других организација цивилног друштва

Конкурс - активности пензионерских организација

Конкурс - борачка и слична удружења

Конкурс - из области руралног развоја

Конкурс - област хуманитарног рада

Конкурс - помоћ особама са инвалидитетом

Конкурс - програми из области културе

Обрасци


Објављен: 25.07.2018  

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ,,Телеком Србија" а. д. Београд поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину пројекта  радио - базне станице УЕУ141,УЕЛ141 Пријепоље - Ивање УМТС/ЛТЕ у Ивању, општина Пријепоље, на димњаку у кругу  грађевинског предузећа „Рад-Лабуд" на кат.парцели бр.4/6  КО Ивање, на територији општине Пријепоље.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.7 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


Објављен: 20.07.2018  

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ  ГРЛА-JАГЊАДИ У 2018.ГОД


Објављен: 20.07.2018 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Поштовани грађани, 

 

На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне самоуправе (нови Закон о општем управном поступку , Уредба о уступању и прибављању података о чињеницама о којима се води службена евиденција и др.) .

У том смислу вас обавештавамо да  документа , наведена у прилогу обавештења, нисте дужни да достављате органима и службеницима који воде поступак.

Та документа органи прибављају по службеној дужности, потпуно бесплатно.

 

 

Подаци из службених евиденција, које нисте дужни да достављате,

 

доступни посредством Информационог система е -ЗУП 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе                                           

 

 1. Изводи из матичне књиге венчаних

 2. Изводи из матичне књиге рођених 

 3. Изводи из матичне књиге умрлих   

 4. Подаци о живорођеној деци 

 

Министарство правде (ускоро)      

 

 1. Евиденција кривичних санкција     

 2. Прекршајна евиденција 

 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије                          

 

 1. Актуелно пребивалиште грађанина               

 2. Издата документа грађанина           

 3. Сва пребивалишта грађанина 

 

Национална служба за запошљавање                         

 

 1. Веб сервис - Национална служба за запошљавање

 2. Веб сервис - Национална служба за запошљавање - преглед евиденција            

 3. Веб сервис - Национална служба за запошљавање - уверење о исплаћеним износима 

 

Републичка Пореска управа                           

 

 1. Информација о измиреном пореском дугу на рачуну доприноса за здравствено осигурање ради овере здравствене књижице               

 2. Информације о висини прихода за одређеног пореског обвезника у задатом пореском периоду

 3. Информације о стању дуга на пореским рачунима одређеног пореског обвезника 

 

Републички геодетски завод

 

 1. РГЗ - регистар непокретности 

 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање      

 

 1. Извештај о исплаћеним пензијама и новчаним накнадама из базе исплате РФПИО

 2. ПИО - матична евиденција корисника 

 

Централни Регистар обавезног социјалног осигурања

 

 1. ЦРОСО-провера радног статуса лица

 

 

 

       У будућем периоду ће се додатно проширивати листа услуга, органа и организација пред којима ће службеници моћи у име странке , потпуно бесплатно , прикупљати документацију за потребе поступка.

 

 

 

                                                                                                                                                                           Н А Ч Е Л Н И К  Сабира Хоџић

 


 

Објављен: 20.07.2018 

На oснoву члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС" број 83/2014, 58/2015 и 12/2016), члана 2.,3. и 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', број 16/16), члана 2. и 6. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 3/2016  и 3/2017), и члана 59.Статута Општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље" број 4/09 и 12/2014  и 19/16), Општинско веће расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС

образац-1---пријава-за-пројектно-суфинансирање-из-области-јавног-информисања

образац-2----будзет-пројекта


Објављен: 11.07.2018

На основу члана 113. став 1. тачка 2. Закона о спорту („ СЛ. Гласник РС" бр. 10/2016) и  члана 20. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Пријепоље ( „СЛ. Гласник општине Пријепоље" бр. 21/16 и 3/17)  Председник општине дана 11.07.2018. године, расписује

 ЈАВНИ ПОЗИВ   за достављање предлога посебних програма   из области спорта за 2018. годину

Јавни позив

Апликациони формулар


 

Објављен: 11.07.2018

Решења о регистрацији стамбених заједница


  

Објављен: 02.07.2018 

Јавни позив незапосленима ПП за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години

Јавни позив послодавцима, пп субвенција за теже запошљиве категорије 2018. година


Објављен: 20.06.2018

 

 

 


 

Објављен: 19.06.2018

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Сл.гласник бр.10/13),Закона о измени и допуни закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју(,,Сл. гласник РС,, број 142/14,103/15 и 101/16) Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.320-00-02639/2018-09 од 24.априла 2018 године на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Пријепоље за 2018.годину,Одлуке о буџету општине Пријепоље за 2018.годину („Службени гласник општине Пријепоље“, бр.20 /2017 oд 26.12.2017 године) , Одлуке Oпштинског већа о расподели средстава планираних за развој пољопривреде у 2018. годину, бр.403-84 од 22.02.2018 године, Правилника о подстицајима за подршку инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава („Сл.гласник Општине Пријепоље“ бр. 03 /18 од 08.06.2018 године),Oпштина Пријепоље, расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2018.ГОДИНИ

 Преузмите комплетну документацију  


 

Објављен: 19.06.2018

 

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр.10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), Сагласности Министарства пољопривреде бр.320-00-02639/2018-09 на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине  Пријепоље бр.320-23/2018, од 01.06.2018.године,Правилника о подстицајима  за   инвестиције  у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних грла-јагњади(‘’Службени гласник општине Пријепоље’’ бр.7/2017,)Измене и допуне Правилника о подстицајима  за   инвестиције  у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних грла-јагњади‘’Службени гласник општине Пријепоље’’ бр. 3/2018,)   члана 58. Статута општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“ број 4/09,12/14 и 19/16),општина Пријепоље расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ  ГРЛА-JАГЊАДИ

Преузмите комплетну документацију  


 

Објављен: 19.06.2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КЛИСУРА РЕКЕ МИЛЕШЕВКЕ“
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевке“, објављена је у „Службеном гласнику РС”, брoj 39/18.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 27. јуна до 11. јула 2018. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединице локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у згради скупштине општине Пријепоље.
Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.
Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 11. јулом 2018. године.

РЈУ_СРП Милешевка

МИЛЕШЕВКА ТК50 РЈУ

 


Објављен: 18.06.2018

ЈАВНИ-ПОЗИВ-за-доказивање-права-пречег-закупа-за-ГП-2019

ЈАВНИ-ПОЗИВ-за-КОРИШЋЕЊЕ-БЕЗ-НАКНАДЕ-за-ГП-2019


 

 

Објављен: 18.06.2018 

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и чланa 4. Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ-а између општине Пријепоље и НСЗ-Филијале Пријепоље за 2018.годину број 3507-101-4/2018 од 30.05.2018. године a у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ у сарадњи са општином Пријепоље расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2018. ГОДИНИ

Јавни конкурс за јавне радове

Пријава за јавне радове


 

Објављен: 25.05.2018 

Јавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа

Рок за пријаву: петак, 6. јул 2018. 24:00

ОТВОРЕН ЗА ПРИЈАВУ

Датум објаве: уторак, 22. мај 2018.

Желите да унапредите пословање и подржите своју заједницу?

Комплетно обавештење

Јавни позив

 


Објављен: 25.05.2018 

На основу чл.69. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16) даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Општинска управа Пријепоље, обавештава јавност да је на захтев оператера Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул Бјелопољски пут бб, Пријепоље, донела Решење о допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада (дозвола рег.бр.04), на делу кат.парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље.

У спроведеном поступку донето је Решење о допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, бр.501-14/2018 од 18.05.2018. године, којим се оператеру Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул Бјелопољски пут бб, Пријепоље, издата интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада (дозвола рег.бр.04), допуњује новим индексним бројем за који се даје дозвола за складиштење и третман, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера, а на основу чл.60. и 68. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид сваког радног дана од 11 до 14 часова у ул.Душана Томашевића Ћирка бр.87, ламела Г, канцеларија Одељења за урбанизам и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

 ОПШТИНСКА УПРАВА

 


Објављен: 25.05.2018  

На основу чл. 10. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће

                                                            О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта Нафна индустрија Србије а.д. Нови Сад   Општинска управа је спровела поступак одлучивања и донела решење којим је утврдила да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње станице за снадбевање горивом , на кат. парцели број 2457/6 КО Пријепоље , и истим решењем одредила обим и садтжај студије о процени утицаја.                                                                                                                           Решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утиаја на животну средину (Службени гласник РС, број 69/05).

Заинтересована јавност може да изврши увид у донето решење  сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.7 и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине,  а подноси се преко првостепеног органа.

ОПШТИНСКА УПРАВА

 


 

   Објављен: 18.05.2018   

На основу члана 7. и члана 13. Одлуке о наградама и јавним признањима општине Пријепоље донете на седници Скупштине општине Пријепоље одржане 20.06.2017. године, Одбор за прописе, молбе, жалбе, одликовања и награде Скупштине општине Пријепоље, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА - ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Јавни позив

Предлог иницијативе


 

   Објављен: 14.05.2018  

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА АКТУЕЛНИМ КОНКУРСИМА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА КОЈА СУ НАСТАЊЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ           

            Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије у сарадњи са општинама и градовима је објавио два  јавна позива намењена избеглим лицима и бившим избеглим лицима  и то :

-Јавни позив за избор корисника помоћи у стамбеном збрињавању доделом монтажних кућа и

- Јавни позив за избор корисника помоћи у стамбеном збрињавању доделом грађевинског материјала (за територији општине Пријепоље,намењено 7 пакета помоћи)

 Конкурси трају до 25.05.2018. године.

Јавни  позив  за избор корисника помоћи у стамбеном збрињавању доделом сеоских домаћинстава са окућницом за избеглице које имају боравиште/пребивалиште на територији биће расписан 6. јуна 2018. године .

 Све информације  и апликационе формуларе везане за расписане јавне позиве можете прибавити на сајту Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs  и  у Услужном центру Општинске управе општине Пријепоље.

Општинска управа општине Пријепоље


   Објављен: 11.05.2018 

Јавна расправа о нацрту Локалног антикорупцијског плана општине Пријепоље

    Комисија за израду Локалног aнтикорупцијског плана на територији општине Пријепоље 2018. - 2021. године израдила је нацрт ЛАП-а и овим поводом отвара јавну расправу.

Јавна расправа о нацрту Локалног антикорупцијског плана спроводи се у периоду од 11. до 21. мај 2018. године.

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље 23, усвојен Закључкoм Владе Србије 05 Број 337-4333/2016-1 од 27. априла 2016. године, између осталог прописује обавезу локалних самоуправа да усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције (активност 2.2.10.37).

 Локални планови за борбу против корупције представљају документе у којима се идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика корупције и којима се предлажу начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање.

 Сви заинтересовани могу погледати нацрт Локалног антикорупцијског плана на интернет страници општине Пријепоље, а стручно - технички коментари и сугестије могу се доставити на и-мејл: prijepolje.lap@gmail.com до 21. маја 2018. године. Приликом достављања коментара молимо да се наведе тачно страна, мера и активност за коју се предлаже измена и/или допуна са предлогом новог текста и образложење.

НАЦРТ - ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ -


   Објављен: 04.05.2018

ЈАВНИ ПОЗИВ

У оквиру Пројекта "Дивац пољопривредни фондови у Пријепољу " - Фондација "Ана и Владе Дивац" у сарадњи са општином Пријепоље, расписује конкурс за доделу бесповратних средстава у износу маx до 185.000,00 динара за развој пољопривредених делатности за најмање 15 младих пољопривредника/ца, старости од 21-40 година који имају место пребивалишта на општини Пријепоље. Помоћ није у новцу него у роби, а укључује набавку стоке, материјала за рад, опреме за развој пољопривредних активности, грађевинског материјала за пољопривредне објекте и сл.

Конкурс је отворен од 4.маја 2018.год. до 25.маја 2018. године

Преузмите документацију


   Објављен: 27.04.2018  

На основу чл. 10. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће

                                                            О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

                  Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Нафтна индустрија Србије а. д. Нови Сад,  поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину пројекта  изградње станице за снадбевање горивом  „Пријепоље" на кат.парцели бр. 2457/6  КО Пријепоље, на територији општине Пријепоље.

            Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.7 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


   Објављен: 11.04.2018 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ УСЛУГЕ „ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ"

            Општина Пријепоље је закључила уговор  о реализацији социјалне услуге „лични пратилац" са Друштвом за церебралну и дечију парализу - Ивањица  .

            Услуга личног пратиоца доступна је детету-ученику,коме је потребна додатна подршка ,под условом да је укључено у васпитно образовну установу, до краја редовног школовања и то током целодневне наставе, продуженог боравка, ван-наставних активности, извођења наставе у природи, излета, екскурзија, одмора у току похађања наставе и сл.

           Право на услугу се признаје на основу процене Интерресорне комисије.

          Од 2017. године  се услуга реализује средствима општине Пријепоље и по томе је Општина Пријепоље једна од првих у Републици Србији.

           Услугом је обухваћено 12 деце и младих са сметњама у развоју и инвалидитетом од којихје  11 корисника  основношколског и 1 корисник средњошколског узраста.


   Објављен: 16.03.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Општинска управа Пријепоље, на основу члана 63., 68. и 69. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, и 14/16)  објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева дана 07.03.2018.године, за издавање Решења о допуни Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада (дозвола рег.бр. 004), оператера Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул Бјелопољски пут бб, Пријепоље  (регистровано у АПР са матичним бројем 20634081, са шифром делатности 1610- резање и обрада дрвета), на делу кат.парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље.

Оператер обавља делатност складиштења и третмана неопасног отпада на делу кат.парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље. Захтев за допуну предметне дозволе односи се на промену врсте, односно увођење индексног броја: 03 01 05 ( пиљевине, иверје струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид сваког радног дана од 11 до 14 часова у ул.Душана Томашевића Ћирка бр.87, ламела Г, канцеларија Одељења за урбанизам и доставити мишљења и предлоге у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

 


Објављен: 23.01.2018 

Обавештење за понуђаче број 410-14-25-2017-РК-1 од 22.01.2018. године

Одлука


 

Вести & Догађаји
04.Септембар 2018.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ...
1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, >
21.Јул 2018.
Информациони ситем ...
Поштовани грађани, На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне >
21.Јун 2018.
Позивница за дан ...
28.Мај 2018.
Завршена израдња водовода Луке , фаза ...
Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске >
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >
04.Октобар 2017.
Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Цоца-Цола подршка ...
"Град Пријепоље учествује у националном пројекту ''Coca-Cola подршка младима'' који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и >
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >
10.Септембар 2015.
Турски амбасадор посетио ...
Општину Пријепоље посетили су амбасадор Републике Турске у Србији Мехмет Кемал Бозај и представници турског удружења "Пријетељи Санџака". Том приликом >
09.Септембар 2015.
Страница општине Пријепоље на 7. месту ...
Службена страница општине Пријепоље је заузела 7. место на ранг лист од 169 службених страница општина, наводи се у извештају "УСКЛАЂЕНОСТ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА >