Почетна
Обавешетења 2018

   Објављен: 18.05.2018   

На основу члана 7. и члана 13. Одлуке о наградама и јавним признањима општине Пријепоље донете на седници Скупштине општине Пријепоље одржане 20.06.2017. године, Одбор за прописе, молбе, жалбе, одликовања и награде Скупштине општине Пријепоље, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА - ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Јавни позив

Предлог иницијативе


 

   Објављен: 14.05.2018  

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА АКТУЕЛНИМ КОНКУРСИМА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА КОЈА СУ НАСТАЊЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ           

            Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије у сарадњи са општинама и градовима је објавио два  јавна позива намењена избеглим лицима и бившим избеглим лицима  и то :

-Јавни позив за избор корисника помоћи у стамбеном збрињавању доделом монтажних кућа и

- Јавни позив за избор корисника помоћи у стамбеном збрињавању доделом грађевинског материјала (за територији општине Пријепоље,намењено 7 пакета помоћи)

 Конкурси трају до 25.05.2018. године.

Јавни  позив  за избор корисника помоћи у стамбеном збрињавању доделом сеоских домаћинстава са окућницом за избеглице које имају боравиште/пребивалиште на територији биће расписан 6. јуна 2018. године .

 Све информације  и апликационе формуларе везане за расписане јавне позиве можете прибавити на сајту Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs  и  у Услужном центру Општинске управе општине Пријепоље.

Општинска управа општине Пријепоље


   Објављен: 11.05.2018 

Јавна расправа о нацрту Локалног антикорупцијског плана општине Пријепоље

    Комисија за израду Локалног aнтикорупцијског плана на територији општине Пријепоље 2018. - 2021. године израдила је нацрт ЛАП-а и овим поводом отвара јавну расправу.

Јавна расправа о нацрту Локалног антикорупцијског плана спроводи се у периоду од 11. до 21. мај 2018. године.

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље 23, усвојен Закључкoм Владе Србије 05 Број 337-4333/2016-1 од 27. априла 2016. године, између осталог прописује обавезу локалних самоуправа да усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције (активност 2.2.10.37).

 Локални планови за борбу против корупције представљају документе у којима се идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика корупције и којима се предлажу начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање.

 Сви заинтересовани могу погледати нацрт Локалног антикорупцијског плана на интернет страници општине Пријепоље, а стручно - технички коментари и сугестије могу се доставити на и-мејл: prijepolje.lap@gmail.com до 21. маја 2018. године. Приликом достављања коментара молимо да се наведе тачно страна, мера и активност за коју се предлаже измена и/или допуна са предлогом новог текста и образложење.

НАЦРТ - ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ -


   Објављен: 04.05.2018

ЈАВНИ ПОЗИВ

У оквиру Пројекта "Дивац пољопривредни фондови у Пријепољу " - Фондација "Ана и Владе Дивац" у сарадњи са општином Пријепоље, расписује конкурс за доделу бесповратних средстава у износу маx до 185.000,00 динара за развој пољопривредених делатности за најмање 15 младих пољопривредника/ца, старости од 21-40 година који имају место пребивалишта на општини Пријепоље. Помоћ није у новцу него у роби, а укључује набавку стоке, материјала за рад, опреме за развој пољопривредних активности, грађевинског материјала за пољопривредне објекте и сл.

Конкурс је отворен од 4.маја 2018.год. до 25.маја 2018. године

Преузмите документацију


   Објављен: 27.04.2018  

На основу чл. 10. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће

                                                            О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

                  Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Нафтна индустрија Србије а. д. Нови Сад,  поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину пројекта  изградње станице за снадбевање горивом  „Пријепоље" на кат.парцели бр. 2457/6  КО Пријепоље, на територији општине Пријепоље.

            Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.7 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


   Објављен: 11.04.2018 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ УСЛУГЕ „ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ"

            Општина Пријепоље је закључила уговор  о реализацији социјалне услуге „лични пратилац" са Друштвом за церебралну и дечију парализу - Ивањица  .

            Услуга личног пратиоца доступна је детету-ученику,коме је потребна додатна подршка ,под условом да је укључено у васпитно образовну установу, до краја редовног школовања и то током целодневне наставе, продуженог боравка, ван-наставних активности, извођења наставе у природи, излета, екскурзија, одмора у току похађања наставе и сл.

           Право на услугу се признаје на основу процене Интерресорне комисије.

          Од 2017. године  се услуга реализује средствима општине Пријепоље и по томе је Општина Пријепоље једна од првих у Републици Србији.

           Услугом је обухваћено 12 деце и младих са сметњама у развоју и инвалидитетом од којихје  11 корисника  основношколског и 1 корисник средњошколског узраста.


   Објављен: 16.03.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Општинска управа Пријепоље, на основу члана 63., 68. и 69. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, и 14/16)  објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева дана 07.03.2018.године, за издавање Решења о допуни Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада (дозвола рег.бр. 004), оператера Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул Бјелопољски пут бб, Пријепоље  (регистровано у АПР са матичним бројем 20634081, са шифром делатности 1610- резање и обрада дрвета), на делу кат.парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље.

Оператер обавља делатност складиштења и третмана неопасног отпада на делу кат.парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље. Захтев за допуну предметне дозволе односи се на промену врсте, односно увођење индексног броја: 03 01 05 ( пиљевине, иверје струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид сваког радног дана од 11 до 14 часова у ул.Душана Томашевића Ћирка бр.87, ламела Г, канцеларија Одељења за урбанизам и доставити мишљења и предлоге у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

 


   Објављен: 21.12.2017

СПИСАК ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ  2017


   Објављен: 19.12.2017

РАНГ ЛИСТА по Јавном конкурсу за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2017. години


   Објављен: 15.12.2017

ОДЛУКА  О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА – УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

ОДЛУКА  О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

 


    Објављен: 12.12.2017

Решења о регистрацији стамбених заједница 1

Решења о регистрацији стамбених заједница 2

 


   Објављен: 04.12.2017

Општина Пријепоље у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала Пријепоље расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2017. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2017. ГОДИНИ

Документација


   Објављен: 01.12.2017

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2017. години

Пријавни образац


   Објављен: 29.11.2017

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање или суфинансирање пројеката у области унапређења и заштите животне средине у општини Пријепоље  у 2017. години

Пријавни образац


   Објављен: 24.11.2017

Ј А В Н И   П О З И В за доделу  једнократне новчане помоћи  намењене  породицама избеглих и расељених лица које имају боравиште на територији општине Пријепоље.

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА


   Објављен: 17.11.2017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ БРОЈ:320-175/17-2 16.11.2017.год ЗАПИСНИК О ИСТИЦАЊУ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2017.ГОД КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ КОНКУРСА О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2017.год, ДАНА 16.11.2017.год. ИСТАКЛА ЈЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И САЈТУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2017.год . НА ИСТАКНУТУ РАНГ ЛИСТУ МОЖЕ СЕ УПУТИТИ ПРИГОВОР КОМИСИЈИ У РОКУ ОД 8/ОСАМ/ДАНА ОД ДАНА ИСТИЦАЊА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ И САЈТУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ .


   Објављен: 16.11.2017

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',  бр.129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 24. став 3. и члана 30. Закона о јавним предузећима( ''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 4/2009, 12/2014 и 19/2016), Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној дана 13.11.2017. године, на предлог Општинског већа општине Пријепоље,  донела је

Р  Е  Ш  Е   Њ  Е

о именовању директора Јавног комуналног предузећа ''Лим'' Пријепоље


   Објављен: 27.10.2017    

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА   ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ – АКАДЕМСКУ 2016/2017.


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА  МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА – УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ 


    Објављен: 27.10.2017   

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење о одбијању захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат базна станицa мобилне телефоније „Пријепоље-Ивање УМТС/ЛТЕ“ – УЕУ141/УЕЛ141, на димњаку у кругу грађевинског предузећа „Рад-Лабуд“, на кат.парцели бр.4/6  К.О. Ивање, на територији општине Пријепоље, чији је носилац  пројекта Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. Београд.

Увид у донето решење о одбијању захтева за давање сагласности на предметну Студију може се извршити сваког радног дана од 11 до 14 часова у ул.Душана Томашевића Ћирка бр.87, ламела Г, канцеларија Одељења за урбанизам, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

            Против овог решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду, у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања. 


   Објављен: 26.10.2017

Одлука о финасирању невладиних,непроифтних и неполитичких пројеката из буџета Општине Пријепоље за 2017. годину 

 


 

 

 

   Објављен: 20.10.2017     

Цене испоруке топлотне енергије

 


 

 

    Објављен:20.10.2017    


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима Одлука којима се уређује ова област. Нацрти Одлука су објављени на званичном  сајту општине Пријепоље www.opstinaprijepolje.rs.

   Примедбе, предлози и сугестије се достављају електронским путем на е маил адресу prijepoljekler@gmail.comдо дана 23.10.2017. године .

  Јавна расправа  ће се одржати дана 23.10.2017. године, са почетком у 11часова у малој сали Дома културе.

 ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА 2018

 ОДЛУКА О ЦЕНИ ЗА 2018 ПРВА ЗОНА


   Објављен: 17.10.2017    

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за регрес за репродуктивни материјал-прво вештачко осемењавање у 2017. години

ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА  У 2017.ГОДИНИ


   Објављен: 29.09.2017   

“Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Coca-Cola подршка младима’’ који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и професионалне вештине како би лакше дошли до посла.

Овај програм реализује компанија Coca-Cola HBC Србија у сарадњи са Националном службом за запошљавање, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и НАЛЕД-ом.Програм се спроводи у 10 градова у Србији кроз тродневне интерактивне радионице, а полазници ће имати прилику да са сертификованим стручњацима унапреде своје вештине кроз практична знања која ће им помоћи у потрази за послом. Првих 30 кандидата који се најбрже пријаве и који испуњавају услове конкурса учествоваће у радионицама које ће се одржати у периоду од 17. ДО 19. ОКТОБРА И ОД 14. ДО 16. НОВЕМБРА. 2017.ГОДИНЕ у просторијама КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ПРИЈЕПОЉЕ, Дом културе.  Додатне информације у вези са пријавом заинтересовани могу да потраже на линку: http://coca-colapodrskamladima.com/ [1] 

Уз тродневне радионице, део програма биће организован и кроз дигиталну платформу, он-лине предавања, радионице и литературу неопходну за додатну едукацију, а сви полазници ће по завршетку едукације добити СЕРТИФИКАТ "Coca-Cola HBC Srbija" . 

 


 


 

   Објављен: 26.09.2017   

Ранг листа ивестиција пољопривредних газдинстава 2017


   Објављен: 22.09.2017   


Скупштина општине Пријепоље   дана  19. 09. 2017. године, на основу члана 24. став 3., члана  25., члана 26. , члана 36. став 3., члана 37. став 2., став 3. и став 4., члана 38. став 2.,  члана 39. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16-др.закон), члана 41. став 1., члана 42. и члана 43. Статута Јавног комуналног прдузећа ''Лим'' Пријепоље од 20.03.2017.године, члана 46. став 1., члана 47.,  члана 48. и члана 53. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа ''Лим'' Пријепоље са Законом о јавним предузећима (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 19/16), члана 39. став 1. тачка 29. Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 4/09,12/14 и 19/16), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЛИМ''ПРИЈЕПОЉЕ

 


 

   Објављен: 19.09.2017 


На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015), Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017)  и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Пријепоље » број 19/2016), председник општине  Пријепоље је дана 12.09.2017. године, донео

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

и расписује 

О Г Л А С  ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ


   Објављен: 18.09.2017   

Ранг листа ивестиција пољопривредних газдинстава 2017

Машине за обраду земљишта

Музилице

Опрема за наводњавање-воћарство

Опрема за заштиту биља-прскалице


   Објављен: 06.09.2017    

На основу члана 53. став 1. Закона о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", бр. 55/2014), члана 61. став 1. тачка 7a., Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09 , 12/14 и 19/16), члана 8. Одлуке о Општинском правобранилаштву (''Службени гласник општине Пријепоље''број 10/2014), члана 48. Пословника Општинског већа општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 6/12 , 1/15 и 14/16 и 6/17 ) , 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ  РАСПИСУЈЕ  И   ОГЛАШАВА  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

 

Изјава о давању података о прикупљању података на Јавном конкурсу за постављање општинског правобраниоца општине Пријепоље

Јавни конкурс за постављење општинског правобраниоца општине Пријепоље

 


 

 

   Објављен: 24.08.2017   

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018.ГОД. БР.320-284/17

ОБЈАВЉЕН   ДАНА   30.06.2017.ГОД  

 ЗБОГ   ИСПРАВКЕ   ТЕХНИЧКЕ   ГРЕШКЕ   РАДИ УПОДОБЉАВАЊА ТЕКСТА СА ОДРЕДБОМ  Правилника  о условима и поступку давања   у   закуп   и   на   коришћење   пољопривредног   земљишта   у државној својини ("Сл гласник РС "бр.16/2017). Јавни позив мења се у делу II у тачки 3. под a)уместо,,за   Регистровано   пољопривредно   газдинство   у   систему уматичења,,треба да стоји,,за животиње у систему уматичења,,)уместо ,,за   Регистровано  пољопривредно  газдинство  које  није  у систему   уматичења,,  треба   да   стоји  ,,за   животиње   које   нису   у систему уматичења,,.

РОК   ЗА   ИЗЛАЗАК   РЕПУБЛИЧКЕ   ПОЉОПРИВРЕДНЕ   И   ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЈЕ 1.СЕПТЕМБАР 2017.ГОД


   Објављен: 24.08.2017   

На основу члана 46. став 1.тачка 7.,  члана 54. став 1. и 2., члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07,  83/2014-др. и 101/16-др.закон), члана 49. став 2., члана 50. став 2., члана 79., члана 80., члана 94.,члана 95., члана 102. и члана 103. Закона о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр.21/2016), члана 71. став 1. Статута општине Пријепоље  (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09 , 12/14 и 19/16), члана 30. и члана 31. Одлуке  о Општинској управи општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'' 2/17 и 7/17 ), Кадровског плана Општинске управе општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'' број 22/16 и 7/17, ), Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 95 од 30. новембра 2016.године), Правилника о унутрашњој  организацији и систематизацији радних места у Општинској  управи општине Пријепоље и Општинском правобранилаштву, број  112-58/17 од 03.07. 2017. године, члана 48.  Пословника Општинског већа  општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 6/12 , 1/15, 14/16 и 6/17 ),

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ РАСПИСУЈЕ И ОГЛАШАВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање положаја начелника ОУ општине Пријепоље

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника ОУ општине Пријепоље


   Објављен: 24.08.2017   

На основу члана 46. став 1. тачка 7., члана 54. став 2. и члана  56. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07,  83/2014-др. и 101/16-др.закон), члана 49. став 2., члана 50. став 2. и став 5., члана 80., члана 95., члана 102. и члана 103. Закона о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 21/2016), члана 70. и 71. Статута општине Пријепоље  (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09 , 12/14 и 19/16), члана 30. Одлуке о Општинској управи општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље''2/17 и 7/17), Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 95 од 30. новембра 2016), члана 5. Правилника унутрашњој   организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пријепоље и Општинском правобранилаштву, број  112-58/17 од 03.07. 2017. године, члана 48. Пословника Општинског већа општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 6/12 , 1/15 и 14/16 и 6/17 ),

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ РАСПИСУЈЕ И ОГЛАШАВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање положаја заменика начелника ОУ општине Пријепоље

Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника ОУ општине Пријепоље


   Објављен: 21.08.2017   

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

            Обавештава се јавност  да је носилац пројекта „Телеком Србија" а.д. Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат базна станицa мобилне телефоније „Пријепоље-Ивање УМТС/ЛТЕ" - УЕУ141/УЕЛ141, на димњаку у кругу грађевинског предузећа „Рад-Лабуд", на кат.парцели бр.4/6  К.О. Ивање, на територији општине Пријепоље.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину  („Службени гласник РС", бр.135/04 и 36/09), овај орган  ће обезбедити јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.18, у периоду од 18.08.2017. године до 08.09.2017. године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у малој сали Дома културе Пријепоље, дана  12.09.2017. године у 12 часова и на истој ће учествовати носилац пројекта и обрађивач Студије.


   Објављен: 11.08.2017   

ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

-Председнику Тела за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи-

-Градоначелнику/Председнику Општине-

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије је 2014. године реализовала прво национално истраживање ставова учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја и рзицима у друмском саобраћају. Истражени су ставови у везисаупотребомсигурноснихпојасева, вожњомподутицајемалкохола, прекорачењембрзине, у везисакажњавањемучесника у саобраћај и др. У циљу праћења промена ставова и ажурности податакау току 2017. годинепоново се реализује истраживање ставова учесника у саобраћају у Републици Србији. У складу са тим, у току је реализација пројекта истраживање ставова учесника у саобраћају, коју за потребе Агенције за безбедност саобраћаја реализују МХМ-пројект д.о.о. Нови Сад и Факултет техничких наука Нови Сад. 

Погледајте комплетан документ


   Објављен: 07.08.2017  


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ, НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Текст конкурса

Прилози 


   Објављен: 03.08.2017   

Нацрт плана детаљне регулације ПДР "ШЕХОВИЋА ПОЉЕ"  можете погледати ОВДЕ


   Објављен: 31.07.2017   

Јавни позив за доделу средстава за подршку инвестицијама у физчка средства пољопривредних газдинстава у 2017.години


   Објављен: 28.07.2017   

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ, ЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Прилози 


   Објављен: 27.07.2017   

 Решење о расподели средстава-јавно информисање


    Објављен: 27.07.2017   

 

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

 


    Објављен: 14.07.2017  

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

У сарадњи са општином Пријепоље

Расписује  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017. ГОДИНИ


   Објављен: 14.07.2017  

На основу  члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', број 83/2014, 58/2015 и 12/2016), члана 19.,20. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', број 16/16), члана 14. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривању јавног интереса  у области јавног информисања (''Сл.гласник општине Пријепоље'' број 3/16 и 3/17) и члана 58. став 1.тачка 5. Статута Општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 4/2009, 12/2014 и 19/2016),председник општине Пријепоље, доноси :

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ  ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА


   Објављен: 07.07.2017  

Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестије у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних грла-јагњади

Захтев за одобравање и исплату подстицаја


   Објављен: 06.07.2017  

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи оопштине Пријепоље 

Решење о именовању конкурсне комисије за спровођење интерног конкурса

Решење о попуњавању радних места интерним конкурсом 


   Објављен: 04.07.2017   

П Р А В И Л Н И К  о  подстицајима за подршку инвестицијама   у физичка средства пољопривредних газдинстава у 2017 години

 

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ  КВАЛИТЕТНИХ  ГРЛА-JАГЊАДИ

 


   Објављен: 30.06.2017  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ  


   Објављен: 29.06.2017  

 

Јавни позиви за доделу субвенције за запошљавање лица из категорије теже запошљивих лица на новоотвореним радним местима, за доделу субвенције за самозапошљавање и за реализацију мере стручна пракса ЛАПЗ 2017 Пријепоље као и обрасци захтева.

Документи и обрасци 


   Објављен: 21.06.2017  

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И  ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА - ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Општина Пријепоље на основу одлуке о наградама и јавним признањима општине Пријепоље додељује:

­- НАГРАДE ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

- ЈАВНО ПРИЗНАЊЕ - ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Јавни позив награде и признања 2017

Предлог иницијативе


   Објављен: 21.06.2017  

Одлука о висини цена комуналних услуга

Елементи калкулације за утврђивање цене и производње и дистрибуције воде и одвођење отпадних вода


   Објављен: 19.06.2017  

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  У сарадњи са општином Пријепоље Расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2017. ГОДИНИ

Документација


   Објављен: 14.06.2017  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТАНАРИ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ДА ЈЕ ПОЧЕЛА РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА, на основу Закона о становању и одржавању зграда (''Службени гласник РС'' бр.104/2016)

РЕГИСТРАЦИЈА СЕ ВРШИ КОД РЕГИСТРАТОРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШ.ТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ (шалтер број 6.)

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ( обрасци за пријаве регистрације и др.) МОЖЕТЕ ДОБИТИ КОД РЕГИСТРАТОРА (шалтер број 6.)


   Објављен: 09.06.2017   

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Општинска управа Пријепоље, обавештава јавност да је на захтев оператера Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул Бјелопољски пут бб, Пријепоље, издата интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада на делу кат.парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље.

У спроведеном поступку донето је Решење бр.501-31/2017 од 07.06.2017.године, којим се оператеру Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул Бјелопољски пут бб, Пријепоље, издаје дозвола за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада на делу кат.парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље   (дрво-17 02 01; отпадна кора и плута-03 01 01; дрво које не садржи опасне супстанце (дрво другачије наведено од оног наведеног у 19 12 06) - 19 12 07; дрво (другачије од оног наведеног у 20 01 37) -  20 01 38).

Дозвола је уписана у Локални регистар издатих дозвола под редним бројем 004.

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид сваког радног дана од 11 до 14 часова у згради општине Пријепоље, Трг братства и јединства, канцеларија бр.18 и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

 


   Објављен: 02.06.2017   

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


   Објављен: 24.05.2017   

Решење о тарифама такси превоза


   Објављен: 19.05.2017   

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Општинска управа обавештава јавност да је оператер Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул.Бјелопољски пут бб, Пријепоље, дана 08.05.2017. године поднео захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада (дрво, отпадна кора и плута и дрво које не садржи опасне супстанце) на делу кат. парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље. Обавештавамо заинтересовану јавност да се увид у садржину поднетог захтева може извршити радним данима од 11 до 14 часова у згради општине Пријепоље, Трг братства и јединства, канцеларија бр.29. Рок за јавни увид и достављање мишљења о поднетом захтеву за издавање дозволе је 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


   Објављен: 17.05.2017   

Отворени поступак јавне набавке радова бр. 410-23-А/16, наручиоца општине Пријепоље - Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на санацији спортске дворане у Економско - трговинској школи у Пријепољу (поновљени поступак)

ПРЕДМЕТ: Обавештење о донетом допунском решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-278/2017 од 10.05.2017. године

Обавештење број 410-23-А-16-РК-2 од 17.05.2017. године

Допунско решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-278-2017 од 10.05.2017. године


   Објављен: 16.05.2017   

На основу члана 10. Правилника о раду Комисије, бр. 207-10/17 од 09.05.2017.  године и Уговора о сарадњи закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Пријепоље  бр. 9-9/583 и 207-10/17 од 21.04.2017. године, Комисија за  доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица које живе на територији општине Пријепоље,  расписује

Ј А В Н И   П О З И В  за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности

Јавни позив


   Објављен: 12.05.2017   

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

                 Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ГП „Рад Лабуд" А.Д. Пријепоље, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину Пројекта постројења за производњу асфалтних мешавина капацитета 50 тона/сат, на кат.парцели бр.4/7  К.О. Ивање, на територији општине Пријепоље.Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.29 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

         Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија" а.д.  Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину Пројекта радио-базнa  станицa мобилне телефоније „Пријепоље-Ивање УМТС/ЛТЕ" - УЕУ141/УЕЛ141, на димњаку у кругу грађевинског предузећа „Рад-Лабуд", на кат.парцели бр.4/6  К.О. Ивање, на територији општине Пријепоље.            Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.29 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


   Објављен: 11.05.2017   

U okviru Projekta  "Divac poljoprivredni fondovi u  Prijepolju "   -  Fondacija  "Ana i Vlade Divac" u saradnji sa opštinom Prijepolje,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu max do  185.000,00 dinara za razvoj poljoprivredenih delatnosti  za najmanje  15 mladih poljoprivrednika/ca,  starosti od  21-40 godina koji imaju mesto prebivališta na opštini Prijepolje.  Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku stoke,  materijala za rad, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti,  građevinskog materijala  za  poljoprivredne objekte i  sl.

Konkurs je otvoren  od  11. maja  do  2. juna  2017. godine

Javni poziv i dokumentacija


   Објављен: 08.05.2017   

Отворени поступак јавне набавке радова бр. 410-23-А/16, наручиоца општине Пријепоље - Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на санацији спортске дворане у Економско - трговинској школи у Пријепољу (поновљени поступак)

ПРЕДМЕТ: Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-278/2017 од 13.04.2017. године

Обавештење број 410-23-А-16-РК-1 од 08.05.2017. године

Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-278-2017 од 13.04.2017. године


   Објављен: 14.04.2017   

Република Србија ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ Општинска управа Број: 501- 11/17 П р и ј е п о љ е На основу члана 25. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио-базне станице мобилне телефоније „Пријепоље ПТТ"- УЕ61/УЕХ61/УЕУ61/УЕЛ61, ул.Владимира Перића Валтера бр.78, на кат. парцели број 546/2 КО Пријепоље, носиоца пројекта „Телеком Србија" а.д. Београд. Увид у донето решење о сагласности на предметну Студију може се извршити сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр. 29, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења. Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.


   Објављен: 11.04.2017   

Јавни позив за финансирање пројеката невладиних, непрофитних и неполитичких организација које пружају услуге народне кухиње из буџета општине Пријепоље за 2017.год


   Објављен: 08.04.2017   

Јавни позив за информисање за 2017.год

Образац1


   Објављен: 31.03.2017   

  Апликациони формулар из области спорта 2017


   Објављен: 13.03.2017   

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Скупштина општине Пријепоље у сарадњи са Пољопривредном саветодавном  стручном службом Ужице , у циљу едукација пољопривредника  са подручја општине  организује  Зимски семинар за пољопривреднике са  подручја општине са следећим темама:

-10 ,00 часова-МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ  РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ  ЗА 2017 годину-

 -10, 30 часова - ИСХРАНА БИЉАКА(малина и шљива)

-11,00 часова - Узимање узорака земљишта за анализу

- 11,30 часова -Савремена технологија и производња поврћа и сортимент-

 -12,30 часова - Одржавање и коришћење пољопривредног земљишта-

 -13,30 часова  - Питања и одговори

Позивамо Вас да присуствујете  наведеним  предавањима  која ће бити одржана у петак 17.03.2017 године у Малој сали Дома Културе са почетком у 10 часова.


   Објављен: 24.02.2017   

На основу члана 20. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.69/05)  даје следеће

                                      ОБАВЕШТЕЊЕ

            Обавештава се јавност  да је носилац пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат радио-базне станице мобилне телефоније „Пријепоље ПТТ“–УЕ61/УЕХ61/УЕУ61/УЕЛ61, ул.Владимира Перића Валтера бр.78, на кат.парцели бр. 546/2  К.О. Пријепоље, на територији општине Пријепоље.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину  („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), овај орган  ће обезбедити јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.29, у периоду од 24.02.2017. године до 17.03.2017. године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама општинске управе општине Пријепоље, дана  20.03.2017. године у 12 часова и на истој ће учествовати носилац пројекта и обрађивач Студије. 


   Објављен: 01.02.2017   

  На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14),  члана 58. Статута општине Пријепоље (''Сл. гласник општине Пријепоље'' бр. 4/09 и 12/14), члана 5. став 5. Правилника о категоризацији спортских организација (''Сл. гласник општине Пријепоље'' бр. 21/16) и Јавног позива за достављање података за рангирање (категоризацију) спортских организација број 403-2145/16 од 30.12.2016. године, председник општине Пријепоље утврђује:

РАНГ ЛИСТУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА


 

   Објављен: 09.01.2017   

Општина Пријепоље

у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала Пријепоље

расписује ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2016. ГОДИНИ

Јавни позив

Захтев за учешће

Вести & Догађаји
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >
04.Октобар 2017.
Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Цоца-Цола подршка ...
"Град Пријепоље учествује у националном пројекту ''Coca-Cola подршка младима'' који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и >
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >
10.Септембар 2015.
Турски амбасадор посетио ...
Општину Пријепоље посетили су амбасадор Републике Турске у Србији Мехмет Кемал Бозај и представници турског удружења "Пријетељи Санџака". Том приликом >
09.Септембар 2015.
Страница општине Пријепоље на 7. месту ...
Службена страница општине Пријепоље је заузела 7. место на ранг лист од 169 службених страница општина, наводи се у извештају "УСКЛАЂЕНОСТ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА >
22.Април 2015.
Наставак сарадње са Фондацијом Ана и Владе Дивац ...
   Фондација Ана и Владе Дивац и УСАИД су званично представили нови двогодишњи пројекат Дивац омладиски фондови који ће подржати омладинске пројекте у >
28.Јануар 2015.
Конференција „Славимо разноликост“ ...
У Београду је 22. Јануара одржана конференција „Славимо разноликост“ посвећена јачању и зближавању омладинских организација из мултикултуралних средина >
28.Јануар 2015.
ЕУ ПОДРЖАВА РУРАЛНИ СЕКТОР У СРБИЈИ СА 175 МИЛИОНА ...
Европска комисија је усвојила Програм Европске уније за рурални развој у Србији (ИПАРД) 20. јануара 2015. чиме је створена основа за подршку Европске уније >
28.Јануар 2015.
Градоначелницима представљен нови Закон о планирању и ...
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Стална конференција градова и општина (СКГО) организовали су 23. јануара у Београду састанак >