Почетна
ОБАВЕШТЕЊА 2013

Актуелна обавештења органа локалне власти од 1.марта 2013 године

 

    

Објављен : 28.12.2013

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ 


УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 


ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ "ТЕЛЕНОР д.о.о."

 

 

 

 

    

Објављен : 17.12.2013

 

Записник комисије и закључци са задњег  састанка за 2013. годину

Комисије за имплементацију Конкурса за спровођење Локалног акционог плана за младе

за 2013. годину  

   

Објављен : 9.12.2013

 

Записник комисије и закључци са III састанка

Комисије за имплементацију Конкурса за спровођење Локалног акционог плана за младе

за 2013. годину  

 

 

 

Објављен : 6.12.2013

 

 

 

Поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базне станице"ЈАБУКА - УЕX05 и УЕQ05", носиоца пројекта "Телеком Србија"

 

Објављен : 28.11.2013

 

 Поднети захтеви

за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


 

 

 

  

Објављен : 31.10.2013

 

Записник комисије и закључци са II састанка

Комисије за имплементацију Конкурса за спровођење Локалног акционог плана за младе

за 2013. годину  

 


 

 

 

 

 

  

Објављен : 7.11.2013

 

ОДЛУКА

О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

~

 ОДЛУКА

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

~

ОДЛУКА

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

 У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ 

 ~ 

 ОДЛУКА

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У

ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

~  

ОДЛУКА

 

О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ, ОСИМ ЗЕМЉИШТА, КОЈА ЧИНИ ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 

~  

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

 


 


 

 

 

  

Објављен : 31.10.2013

 

Записник комисије и закључци са I састанка

Комисије за имплементацију Конкурса за спровођење Локалног акционог плана за младе

за 2013. годину  

 


 

 

 

  

Објављен : 31.10.2013

 

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 


 

 

    

Објављен : 28.10.2013

 

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

У сарадњи са Националном службом за запошљавање Филијала Пријепоље

РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С З А

РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И

ЗАПОШЉАВАЊАПРИПРАВНИКА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ У

 

2013 ГОДИНИ


 


 

 

 

 

    

Објављен : 11.10.2013

 

Општина Пријепоље - Канцеларија за младе општине Пријепоље и председник општине Пријепоље формира Комисију за имплементацију Локалног акционог плана за младе за 2013 годину која објављује

СТАЛАН ЈАВНИ ПОЗИВ

ОД 11. ОКТОБРА ДО УТРОШКА СРЕДСТАВА

за подношење предлога пројеката и програма који спроводе Локални акциони план за младе општине Пријепоље 2010-2015 кроз мере подршке дате у годишњим приоритетима за 2013. Годину

 

формулар можете преузети овде  

 

 


 

 

    

Објављен : 10.10.2013

 

 

ОПШТИНA ПРИЈЕПОЉЕ

Расписује конкурс

За доделу средстава за набавку нове опреме за прераду млека и ратарских култура
ОПШТИНA ПРИЈЕПОЉЕ

Расписује конкурс

За доделу средстава за набавку нове опреме за прераду и паковање воћа и поврћа

 


 

   

Објављен : 11.10.2013

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ 

ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2012/2013.

 


  

Објављен : 11.10.2013

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА – УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ  

Решење о одобравању цена грејања за грејну сезону 2013/2014 године

Република Србија

Општина Пријепоље

Општинско веће

Број: 352-234/2013

Дана: 10.10.2013. године

П р и ј е п о љ е

            Општинско веће Општине Пријепоље на 41 седници одржаној  10.10.2013. године, разматрало је захтев ЈКП ''Лим'' из Пријепоља, број 352-234/2013 од 09.10.2013. године, за одобравање цена грејања за грејну сезону 2013/2014 године,  па је након расправе, а на основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи, (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 61. и 63. Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09) и члана 52. Пословника Општинског већа  општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 06/2012), донело

 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е

            о одобравању цена грејања  за грејну сезону 2013/2014 године

Погледајте документ ОВДЕ.

Споразум о уређивању међусобних права и обавеза

 

СПОРАЗУМ

О УРЕЂИВАЊУ МЕЂУСОБНИХ ПРАВА И ОБАВЕЗА У РЕАЛИЗАЦИЈИ

ПРОГРАМА ИЛИ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ИЗМЕЂУ

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И

ОПШТИНE ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2013.ГОДИНУ

Погледајте документ ОВДЕ  

  

Објављен : 26.9.2013

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „СТАР ЈЕЛА“ Д.О.О. Пријепоље, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – погона за обраду дрвета и производњу пелета на делу кат.парцеле бр. 2160/1  К.О. Пријепоље, на територији општине Пријепоље.


 

  

Објављен : 22.8.2013

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

објављује

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 

Објављен : 16.8.2013

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада-отпадних гума


 

 


 

Објављен : 23.7.2013

 

 

ОГЛАС

о спровођењу јавног конкурса за именовање '

директора  ЈКП ''Лим'' из Пријепоља

 

 

 

 

 

ОГЛАС

о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 

ЈП Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' из Пријепоља 


 

 

 

Објављен : 15.7.2013

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПА


 

Објављен : 12.7.2013

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Општинска управа Пријепоље спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта постројења за привремено складиштење и третман неопасног отпада-отпадних гума, на кат.парцели 2811/1 К.О. Пријепоље, на територији општине Пријепоље.


 

Објављен : 24.6.2013

 

 

 Списак запослених радника у Црвеном крсту Пријепоље


 

 

 

Објављен : 17.6.2013

 

Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Пријепоље 

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За достављање захтева за право пречег закупа са потребном документацијом ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пријепоље за 2014.годину

 

 

30. октобар 2013 године, до 15,00 сати

 

 

    

Објављен : 14.6.2013

 

   

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИЈЕПОЉЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта 

постројења за привремено складиштење и третман неопасног отпада-отпадних гума 


 

 

   

Објављен : 22.5.2013

 

   

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИЈЕПОЉЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ 

ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


 

 

    

Објављен : 25.05.2013

 

ОДЛУКA  О

 

ФИНАНСИРАЊУ  ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ, НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ  ЗА 2013. ГОДИНУ

 

 

Објављен : 20.5.2013

 

  

Национална служба за запошљавање - Филијала Пријепоље и Општина Пријепоље

расписују

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ У 2013. ГОДИНИ

 

 

 

 

 

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава 

за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у 

даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима 

послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног 

интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и 

изградња путева и др.).

 

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих 

незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења 

радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба 

на основу јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи 

опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.

 

              

 

 

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 10 дана од дана објављивања јавног позива


 

 

Вести & Догађаји
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >
22.Новембар 2018.
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО ...
У среду 21.11.2018. године  потписан је Уговор о извођењу  друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- >
04.Септембар 2018.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ...
1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, >
21.Јул 2018.
Информациони ситем ...
Поштовани грађани, На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне >
21.Јун 2018.
Позивница за дан ...
28.Мај 2018.
Завршена израдња водовода Луке , фаза ...
Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске >
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >
04.Октобар 2017.
Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Цоца-Цола подршка ...
"Град Пријепоље учествује у националном пројекту ''Coca-Cola подршка младима'' који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и >
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >