Почетна
Обавешетења 2016

   Објављен: 30.12.2016   

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14), члана 58. Статута општине Пријепоље (''Сл. гласник општине Пријепоље'' бр. 4/09 и 12/14), члана 138. став 8. и 141. Закона о спорту („Сл. гласник РС", број 10/2016) и члана 2. и 5. Правилника о категоризацији спортских организација („Службени гласник општине Пријепоље", број 21/2016), председник општине Пријепоље,  расписује :

Ј А В Н И    П О З И В за достављање података за рангирање (категоризацију) спортских организација

Преузмите документацију


   Објављен: 28.12.2016   

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Жалбене комисије у општини Пријепоље

I   ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија у општини Пријепоље,  у следећем саставу:

1. БРАНКА РАДУЛОВИЋ, дипл.правник, председник  Комисије.

2.  ДАЛМИР КОЗИЦА, дипл.правник, члан.

3. СВЕТЛАНА СЛОВИЋ, дипл. Економиста,члан.

Погледајте Решење


   Објављен: 26.12.2016

ОДЛУКА о избору пројеката који ће бити финансирани из буџета Општине Пријепоље у области унапређења и заштите животне средине у општини Пријепоље у 2016.години


   Објављен: 26.12.2016

На основу члана 7.-18. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета („Сл. гласник општине Пријепоље",  бр. 7/2010), а у вези са Одлуком о буџету општине Пријепоље за 2016. годину („Сл. гласник општине Пријепоље"  бр. 17/2015)  и Одлуке о измени Одлуке о буџету  општине Пријепоље за 2016. годину број 400-11/16-1 од 24.12.2016. године , расписује се :                     

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ, НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ

ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Презмите документацију овде


   Објављен: 21.12.2016

СПИСАК  ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА РЕГРЕС ЗА ПРВО ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ  2016


   Објављен: 16.12.2016

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини број 320-168/16 од 15.11.2016. године , председник општине Пријепоље је дана 15.12.2016. године , донео

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ расписује

О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА  ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕУЗМИТЕ ОГЛАС


   Објављен: 16.12.2016

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

                  На захтев носиоца пројекта „Телеком Србија" а.д. Београд, Општинска управа општине Пријепоље је спровела поступак одлучивања и донела решење којим је утврдила да је потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат радио - базне станице „Пријепоље ПТТ"-УЕ61/УЕХ61/УЕУ61/УЕЛ61, ул.Владимира Перића Валтера бр.78, на кат.парцели бр. 546/2  К.О. Пријепоље, на територији општине Пријепоље и истим решењем одредила обим и садржај студије о процени утицаја.

Решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС", бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС", бр.69/05).

            Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.29. и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

 


   Објављен: 09.12.2016

Одлука Комисје за малде таленте-ученике 2015-2016

Одлука Комисје за малде таленте-студенте 2015-2016

Записник о истицању одлуке - УЧЕНИЦИ

Записник о истицању одлуке - СТУДЕНТИ


    Објављен: 06.12.2016

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање или суфинансирање пројеката у области унапређења и заштите животне средине у општини Пријепоље  у 2016. години

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

Рок за пријаву: 14.12.2016.год


   Објављен: 01.12.2016

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу подстицајних средсрефундацију трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2016. год.

ПРИЈАВА                  


   Објављен: 24.11.2016

Поштовани,

НАЛЕД, у оквиру пројекта „Подршка имплементацији система за електронско издавање грађевинских дозвола у локалним самоуправама које учествују у програму Европског ПРОГРЕС-а" подржаног од стране Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Републике Србије а преко програма Европски ПРОГРЕС, организује инфо дан за подносиоце захтева за електронске дозволе за градњу.

Инфо дан је намењен грађевинским инжењерима, архитектама, пројектантима и осталим подносиоцима захтева за дозволе за грађење кроз Централну евиденцију обједињених процедура (ЦЕОП). Инфо дан учесницима  даје прилику да одговоре на дилеме у вези са форматом и садржајем техничке документације која се прилаже уз захтеве, као и да са тренерима прођу кроз практични део подношења захтева у ЦЕОП систему.

Инфо дан се одржава у Новом Пазару, у четвртак 08.12.2016. у Регионалном центру за професионално усавршавање запослених у образовању, Комплекс језеро, 37. санџачке дивизије (Центар се налази иза хотела Врбак у приземљу солитера), са почетком од 11:00х.

У прилогу Вам достављамо агенду.

Молимо Вас да се пријавите за инфо дан путем сајта Инжењерске коморе или путем мејла м.андјелковиц@налед.рс

Напомена: Присуствовање инфо дану је бесплатно.

Инжењерска комора Србије бодоваће присуствовање инфо дану са 5 поена за чланове ИКС-а.

Агенда за инфо дане


   Објављен: 18.11.2016

                  Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија" а.д.  Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину Пројекта радио-базнa  станицa „Пријепоље ПТТ" - УЕ61/УЕХ61/УЕУ61/УЕЛ61 у ул.Владимира Перића Валтера бр.78, на кат.парцели бр.546/2  К.О. Пријепоље, на територији општине Пријепоље.

            Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.29 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


   Објављен: 07.11.2016

НАЛЕД, у оквиру пројекта „Подршка имплементацији система за електронско издавање грађевинских дозвола у локалним самоуправама које учествују у програму Европског ПРОГРЕС-а" подржаног од стране Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Републике Србије а преко програма Европски ПРОГРЕС, организује обуку за подношење захтева за електронске дозволе за градњу.

Инфо дан је намењен грађевинским инжењерима, архитектама, пројектантима и осталим подносиоцима захтева за дозволе за грађење кроз Централну евиденцију обједињених процедура (ЦЕОП). Инфо дан учесницима  даје прилику да одговоре на дилеме у вези са форматом и садржајем техничке документације која се прилаже уз захтеве, као и да са тренерима прођу кроз практични део подношења захтева у ЦЕОП систему.

Инфо дан се одржава у Новој Вароши, у среду 16.11.2016, у хотелу Панорама, Бабића брдо, Златар, са почетком од 11:00h.

Позив за присуствовање

Агенда за подносиоце


   Објављен: 07.11.2016

Конкурс за нови, осми циклус националног донаторског програма ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО, који спроводи НВО ЕНЕЦА уз подршку компаније Филип Морис у Србији је отворен од 25. октобра и трајаће до 31. јануара наредне године. Програм има за циљ да подржи покретање и унапређивање малих и породичних предузећа широм Србије. Сви грађани са одрживим и креативним предузетничким идејама имају могућност да се пријаве на конкурс. 


   Објављен: 28.10.2016

КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА   ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ - АКАДЕМСКУ 2015/2016.

КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА  МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА - УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ


   Објављен: 20.10.2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ     

 У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима Одлука којима се уређује ова област. Нацрти Одлука су објављени на званичном  сајту општине Пријепоље http://www.opstinaprijepolje.rs/.

Примедбе, предлози и сугестије се достављају електронским путем на е маил адресу prijepoljekler@gmail.com до дана 27.10.2016. године .

Јавна расправа  ће се одржати дана 24.10.2016. године, са почетком у 10  часова у сали за састанке Општинске управе општине Пријепоље.

ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА

ОДЛУКА О ЦЕНИ ЗА 2016- ПРВА ЗОНА

Просечне цене у првој зони


   Објављен: 12.10.2016

СПИСАК ПОЉОПРИВРЕДНИКА КОЈИМА СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ОПРЕМЕ /ПО ОСНОВУ РАСПИСАНОГ ЈАВНОГ КОНКУРСА БР.320-22 КОНКУРСА БР.320-22/16 ОД 08.04.2016.год.

 

   Објављен: 03.10.2016

ЈАВНИ ПОЗИВ

Удружење пољопривредних произвођача „ЛИМ НАТУРА" обавештава пољопривредне произвођаче да врше расподелу  садног материјала у 2016 години и то:

•-          саднице малине  Miker и  Vilamet"  количина 40 000 koм

•-          саднице купина   Loh Nesколичина 10 000  ком

•-          садница јагоде      „JollY"   количина 40 000 ком

 Пољопривредници који су заинтересовани за подизање интезивног засада малине, купине или јагоде могу  се пријавити под следећим условима:

1. Да имају  регистровано пољопривредно газдинство или су чланови газдинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            кoje je у активном статусу у 2016 години (приложити Извод из регистра о члановима газдинства - Управа за трезор ) ,  

2. Да садњу изврше према упутству - садња  саднице засађене на једној парцели површине 10 -12  ари са количином од 2000 комада

3.  Сопствено учешће 40% од цене на тржишту

4.   Потребно је приложити фотокопију личне карте

5.  Потребно је приложити пријавни образац

У 2016. години садни материјал ће добити минимум 20 пољопривредних газдинстава.

Текст јавног позива и пријава се могу преузети на сајту www.opstinaprijepolje.rs. Пријаве се могу послати од 30.9.2016 - 14.10.2016 године на адресу: Удружењe пољопривредних произвођача Лим Натура, Велика Жупа бб, 31300 Пријепоље.

Све потребне информације могу се добити у

Удружењу пољоприврених произвођача Лим Натура (тел: 064/6470690 )

Напомена : Предност у добијању садница имају жене  и припадници маргинализованих и рањивих група којi су носиоци или чланови газдинства ( 60% ).

                                                     Удружење пољоприврених произвођача ЛИМ НАТУРА

ПРИЈАВА


   Објављен: 22.09.2016

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ИЗЛОЖБИ СТОКЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

         Општина Пријепоље и ове године планира одржавање 39-их по реду изложби стоке на подручју 6(шест) Месних Заједница где је сточарство најразвијенија грана пољопривреде.

       Место и датум одржавања:

1) Јабука                                     02.10.2016 године (недеља)

2) Бабине                                    03.10.2016 године (понедељак)

3) Аљиновићи                           05.10.2016 године (среда)

4) Орашац                                   06.10.2016 године (четвртак)

5) Страњане                                08.10.2016 године (субота)

6)   Правошево                           09.10.2016 године  (недеља)

Позивамо вас да посетите ове манифестације и дате свој допринос  одржавању истих.


   Објављен: 26.08.2016

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања из буџета општине Пријепоље за 2016. годину 

Информација општинског већа за учеснике конкурса који добили мањи износ од траженог  


   Објављен: 22.08.2016

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ/ПРИЈЕПОЉЕ 2017. ГОДИНУ


   Објављен: 19.08.2016

Решење о формирању стручне комисије за оцену пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Појашњење конкурсне документације број 410-3-16-1 од 17.08.2016. године


   Објављен: 29.07.2016

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА 2x400 kV РЕПУБЛИКА СРБИЈА (БАЈИНА БАШТА) - ГРАНИЦА ЦРНЕ ГОРЕ - ГРАНИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

КАРТА


   Објављен: 27.07.2016

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2016. ГОДИНИ објављеног 13.06.2016. године

ИЗМЕНА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ


   Објављен: 22.07.2016

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


   Објављен: 22.07.2016

Оглас за рани јавни увид за далековод који иде кроз Пријепоље


   Објављен: 13.07.2016

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 32/13), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС", бр. 102/15) и чланa 4. Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ-а између општине Пријепоље и НСЗ-Филијале Пријепоље за 2016.годину број 3507-101-5/2016 од 04.05.2016.године  a у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ПРИЈЕПОЉЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ

Јавни конкурс

Пријава


   Објављен: 29.06.2016

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Позивамо пореске обвезнике да искористе повољности  за одлагање плаћања пореског дуга на рате и отпис камате.  Захтев се подноси   Општинској управи  - Одељењу за локалну пореску администрацију до 04. Јула 2016. године

Све информације о  начину одлагања пореског дуга и отпису камате  могу се добити на телефон 033 710 069 ,  просторијама Општинске управе и на сајту  општине http://www.prijepolje.rs/

Погледајте комплетно ОБАВЕШТЕЊЕ


   Објављен: 28.06.2016

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ,,ШЕХОВИЋА ПОЉЕ - МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТОР" ПРИЈЕПОЉЕ

Одлука о изради Плана детаљне рагулације ,,Шеховића поље - Мултифункционални простор" је објављена у ,,Службеном гласнику општине Пријепоље" број 12/2014.

Израду Плана детаљне рагулације ,,Шеховића поље - Мултифункционални простор" финансира Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 8. јула да 22. јула 2016. године, у згради Општинске  управе Општине Пријепоље, односно на интернет страници http://www.prijepolje.rs/ ,на којој се налази материјал за рани јавни увид (графички и текстуални део).

Општинска управа општине Пријепоље, као носилац израде овог плана детаљне регулације, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи општине Пријепоље, одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално  стамбене и имовинско правне послове, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, или путем мејла pdrsehovicapolje@prijepolje.rs , у току трајања раног јавног увида, закључно са 22. јулом 2016. године.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица, које евидентира носилац израде Плана детаљне регулације, могу утицати на планска решења.

   Објављен: 21.06.2016

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2016. ГОДИНИ

ИЗМЕНА И ДОПУНА текста јавног позива за једнократну финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

Обавешетење о закљученом уговору број 410-10/16 је јавна набавка услуге хотелског смештаја.

Обавештење О Закљученом Уговору  410-13-а-16


   Објављен: 15.06.2016

На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15 ),  и члана 3. и 4.  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Пријепоље број 3507-101-10/2016 од 19.04.2016.године

  Општина Пријепоље

у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала Пријепоље расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2016. ГОДИНИ

Јавни позив

Захтев за учешће


   Објављен: 10.06.2016

На основу члана 7.-18. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета („Сл. гласник општине Пријепоље",  бр. 7/2010) а у вези са Одлуком о буџету општине Пријепоље за 2016. годину („Сл. гласник општине Пријепоље"  бр. 17/2015) расписује се :                                                          

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ, НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ

ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Јавни конкурс 

Образац буџета

Образац описа пројекта

Пријавни образац


   Објављен: 13.05.2016

Општинско веће општине Пријепоље је  на основу   члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи, (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 61. и 63. Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09 и 12/14) и члана 52. Пословника Општинског већа општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 06/2012 и 1/15),  донело

ОДЛУКУ

о измени и допуни Јавног  конкурса за суфинансирање пројекта из области јавног

информисања објављног на сајту општине Пријепоље дана 29.04.2016. године и недељном листу ''Полимље'' дана 29.04.2016.године


   Објављен: 12.05.2016

РЕШЕЊЕ - ДРЖАВНА ПОМОЋ ИГЛИЦА


   Објављен: 29.04.2016

На основу  члана 20. став 1. тачка 34. Закона о локалној самоуправи, (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 17. Закона о јавном информисању и (''Службени гласник РС'', број 83/2014 и 58/2015), члана  2.,3. и  4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', број  16/16), члана 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 3/2016), Општинско веће расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Јавни позив за медије

Образац 1- Буџет пројекта

Образац-1-пријава-за-пројектно-суфинансирање-из-области-јавног-информисања


   Објављен: 22.04.2016

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју(,,Сл.гласник бр.10/13), Закона о измени и допуни закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Сл. гласник РС,,БРОЈ 142/14 и 103/15),Одлуке о буџету општине Пријепоље (,, Службени гласник општине Пријепоље бр. 17/2015 oд 30.12.2015 године  ),Решења о давању предходне сагласности на  Предлог програма мера подршке  добијене од стране Министрства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-03048/2016 -'9 0д 06.04.2016 године,Одлуке општинског већа о расподели средстава за пољопривреду за 2016 годину(бр.320-9/16 од 25.02.2015 године)Закључка о Измени Програма развоја пољопривреде у 2016 години број 320-9/16-1 од 04.04.2016 године и Правилника о подстицајима(суфинансирању) за подршку инвестицијама у физичка сресдства пољопривредних газдинстава  који је усвојило Општинско веће општине Пријепоље дана 13.04.2106 године   ,

 ОПШТИНA ПРИЈЕПОЉЕ Расписује јавни конкурс

За доделу опреме  за ИВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Јавни позив


   Објављен: 21.04.2016

Отворен конкурс за подршку микро и малим предузећима

Београд, 8. април 2016. - Развојни програм Европски ПРОГРЕС објавио је јавни позив за доделу бесповратне помоћи предузетницима, микро и малим предузећима са циљем да се повећа производња и створе услови за отварање нових радних места. Европска унија и Влада Швајцарске су за ову активност, усмерену на повећање конкурентности локалне привреде у 34 општине југоисточне и југозападне Србије, определиле укупно 250.000 евра. Јавни позив биће отворен до 10. јуна 2016.

Конкурс


   Објављен: 15.04.2016

На основу члана2.3.5. и 6. Правилника о критеријумима за oстварење права на финансијску помоћзавантелеснуоплодњубрачнимпаровима у 2016.години("Службени гласник општине Пријепоље" бр.3/2016 ), Комисија за остварење права на вантелесну оплодњу, дана15.04.2016. године донела је Одлуку о упућивању

ЈАВНОГ ПОЗИВА  за једнократно финансијску помоћ за вантелесну оплодњу


   Објављен: 15.04.2016

„Твоја идеја, наша подршка" - како да млади покрену свој бизнис"

Информативни дани о процесу доделе бесповратних средстава младима за покретање бизниса под називом „Твоја идеја, наша подршка" у организацији Европског ПРОГРЕСа биће одржани у периоду од 8. до 25. априла 2016. године у Бујановцу, Врању, Лесковцу, Нишу, Новом Пазару, Пријепољу и Ивањици. Циљ информативних сесија је упознавање будућих младих предузетника и предузетница са програмом подршке и  неопходним корацима - од пријављивања, преко учешћа на јавном позиву и критеријума за избор пројеката до добијања бесповратних средстава за покретање бизниса....

Погледајте комплетан текст


   Објављен: 13.04.2016

На основу члана 26. став1. и 2. Закона о локалним изорима(Службени гласник РС , бр. 129/07, 34/10 УС и 54/2011), Општинска изборна комисија на седници одржаној 12.04.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Утврђује се Збирна изборна листа кандидата за избор одборникe Скупштини општине Пријепоље, на изборима расписаним  за 24. април  2016.године  и то:


   Објављен: 08.04.2016

 ОПШТИНA ПРИЈЕПОЉЕ Расписује јавни конкурс

За доделу средстава за ИВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Конкурс

Правилник


   Објављен: 07.04.2016

Општинско веће општине Пријепоље на 130. седници одржаној 06.04.2016. године,  на основу члана 14.  Правилника о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Пријепоље(''Службени гласник општине Пријепоље број 1/2014 и 1/2015 године), члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи, (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 61. и 63. Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09 и 12/14) и члана 52. Пословника Општинског већа општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 06/2012 и 1/15), донело

О Д Л У К У

О одоравању финансирања и суфинансирања годишњих програма из области спорта Пријепоља из буџета општине Пријепоље за 2016. годину


   Објављен: 07.04.2016

Погледајте бирачка места Општине Пријепоље

Табела бирачких места са седиштима и описима


   Објављен: 04.04.2016

У оквиру Пројекта "Дивац пољопривредни фондови у Пријепољу " - Фондација "Ана и Владе Дивац" у сарадњи са општином Пријепоље , расписује конкурс за доделу бесповратних средстава у износу до 180.000,00 динара за развој пољопривредених делатности за најмање 11 младих пољопривредника/ца, старости од 25-40 година који имају место пребивалишта на општини Пријепоље. Помоћ није у новцу него у роби, а укључује набавку стоке, материјала за рад, опреме за развој пољопривредних активности, грађевинског материјала за пољопривредне објекте и сл.

Конкурс је отворен од 01. априла до 20. априла 2016. године

Јавни позив

Пријава-упитник

Табела за бодовање

Пристанак за обраду података о личности


   Објављен: 17.03.2016

На основу  члана 32.  став 4.  Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и 93/12 и Одлуке о обраовању Општинског штаба за ванредне ситуације,  председник Општине  на предлог Штаба за ванредне ситуације, донео је дана 16.03.016. године

О Д Л У К У

О УКИДЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

  Укида се ванредна ситуација на територији општине Пријепоље која је проглашена дана  07.03. и 10.03.2016. године.

О б р а з л о ж е њ е

Штаб за ванредне ситуације општине Пријепоље на седници одржаној 16.03.2016. године  је констатовао да су престале околности због којих је уведена ванредна ситуација у општини Пријепоље и предложио председнику Општине да укине ванредну ситуацију.

На основу предлога Штаба за ванредне ситуације донета је Одлука као у диспозитиву.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Пријепоље и на сајту општине и преко средстава јавног информисања.


   Објављен: 15.03.2016

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОБНОВУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

На основу члана 15. Закона о обови након елементарне и друге непогоде (''Службени гласник  РС'', број 112/15), и услед проглашења ванредне ситуације на територији општине Пријепоље позивају се сви грађани и привредни субјекти који су претрпели штету  насталу као последица обилних кишних падавина, снега у марту 2016. године и да исту пријаве Комисији за процену штете наслтале након елементарних  непогода предајом пријаве на шалтер писарнице Општинске управе

Образац се може преузети на писарници Општинске управе, или на сајту Општине Пријепоље

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања позива.

У Пријепољу 14. март 2016. године

Oбразац пријаве штете пољопривреда Пријепоље

Образац Ш1-грађевински објекти


   Објављен: 15.03.2016

Позив за пријаву на конкурс за подршку незапосленим лицима за започињање бављења пчеларством

Предузеће Apicase honey(Апикејс хани) из Белановице у сарадњи са општинама: Ариље, Пријепоље, Чајетина, Ужице и Ваљево расписују позив за незапослена лица са пребивалиштем на територијамаовихопштина али и из општина:Горњи Милановац, Чачак, Мионица и Љиг која желе да се баве пчеларством да се пријаве на конкурс ради укључивања у програм подршке.

Програм подршке обухвата помоћ почетницима у пчеларству у оснивању пчелињака од 15 кошница са пчелињим ројевима наком багремове паше и успостављање саветодавне подршке.

Суфинасирање трошкова основања пчелињака вршиће се путем бесповратне субвенције од стране општина и донатора, робног кредита предузећа „Апикејс хани" и сопственог учешћа пчелара као што је приказано у следећој табели.

Пријавни формулар

РР__ - Уговор са ментором

РРА - Уговор о јемству

РРА - Уговор о коперацији - Партнер - корисник


   Објављен: 11.03.2016

            На основу чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће

                                                            О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

На захтев носиоца пројекта "МИТРОВИЋА ВОДЕНИЦА" Д.О.О, Пријепоље


   Објављен: 11.03.2016

            На основу члана 24. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ  О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


   Објављен: 08.03.2016

ИЗБОРИ 2016

С П И С А К  БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСОМ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ---WORD-TABELA

Шаблон ексел табела за проверу потписа


   Објављен: 08.03.2016

На основу члана 30, 31, став 2. члана 32. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и 93/12 и Одлуке о оснивању Општинског штаба за ванредне ситуације, (''Службени гласник Општине Пријепоље'', бр. 7/10) председник Општине на предлог Штаба за ванредне ситуације, донео је дана 07.03.2016. године

О Д Л У К У О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И ТО :

Месној заједници Аљиновићи, Правошево, Јабука, Камена Гора, Матаруге, Орашац, Страњани, Бабине и Милешев До.


   Објављен: 07.03.2016

На основу члана 7 и 14.Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', број 104/2009 и 99/2011) и Упуства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', број 15/2012), а у вези са Одлуком председника Републике Србије од 04.03.2016. године, о расписивању избора за народне посланике, заказаним за 24. април 2016. године, Општинска управа општине Пријепоље, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


   Објављен: 29.02.2016

На основу члана 117. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015), члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник РС'', број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 4. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (''Службени гласник РС'', број 63/2010), члана 61 и 63.  Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 4/2009 и 12/2014) и члана 52. Пословника Општинског већа општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 6/2012 и 1/2015), Општинско веће општине Пријепоље, на седници одржаној 22.02.2016. године, донело је

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

о пратиоцу за личну помоћ детету и ученику


   Објављен: 29.02.2016

На основу члана 17. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', број 83/14, 58/15) и члана 20. став 1. тачка 34. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07)  члана  61. и 63. Статута општине Пријепоље, (''Службени гласник општине Пријепоље, број 4/09 и 12/14) и члана 52. Пословника Општинског већа  општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 6/12 и 1/15) Општинско веће општине Пријепоље, на седници одржаној  25.02.2016. године, донело је

П Р А В И Л Н И К

О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА


   Објављен: 29.02.2016

На основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи, (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 61. и 63.  Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09, и 12/14 ) и члана 52. Пословника  Општинског већа Општине Пријепоље, (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 6/2012 1/15),  Општинско веће Општине Пријепоље, на  седници одржаној 22.02.2016.године,  донeло је

П Р А В И Л Н И К

о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за

вантелесну оплодњу брачним паровима  у 2016. години

 


   Објављен: 25.02.2016

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта "МИТРОВИЋА ВОДЕНИЦА" Д.О.О, Пријепоље, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта реконструкције и делимичне промене намене воденице за потребе мале хидроелектране (МХЕ укупне снаге 22 kW) и реконструкције јаза на водотоку реке Милешевке, на кат.парцели бр.1233/3 К.О. Седобро, на територији општине Пријепоље. Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.29 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

ОПШТИНСКА УПРАВА


   Објављен: 25.02.2016

На основу чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На захтев носиоца пројекта ТП"ИНЕКС СОКОЛИЦА" Д.О.О. Пријепоље, Општинска управа Пријепоље спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње објекта - хладњача за воће, на кат.парцели 378/1 К.О. Бродарево, на територији општине Пријепоље. Након спроведеног поступка донето је решење којим је утврђено да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину. Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима на животну средину, уз поштовање утврђених услова заштите животне средине наведених у решењу и узимајући у обзир критеријуме прописане Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС"број 114/08). Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење у просторијама општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.29, сваког радног дана од 11 до 14 часова и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа .

ОПШТИНСКА УПРАВА

    

   Објављен: 19.02.2016

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани да искористе право да се упишу у бирачки списак уколико до сада нису уписани који имају пребивалиште на територији Општине Пријепоље. Бирач који је припадник националне мањине може да искористи право и поднесе захтев Општинској управи за упис свог имена и презимена у бирачки списак двојако: прво ћириличким писмом према правопису српског језика, а потом писмом и према правопису припадника националне мањине. Упис се може извршити према подацима из матичних књига и других службених евиденција и јавних исправа. Образац захтева за упис у бирачки списак се налази на сајту Општине на адреси www.prijepolje.rs Контакт телефон: 033 714 073, локал 108

Образац за упис у бирачки списак ЋИР

Образац за упис у бирачки списак ЛАТ

   


   Објављен: 04.02.2016

 1. Обавештава се јавност да је носилац пројекта ''АМСС'' Д.O.O. , Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта – реконструкције и доградње станице за снабдевање горивом на кат. парцели 2455/2 КО Пријепоље, на територији општине Пријепоље

2. Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ТП“ИНЕКС СОКОЛИЦА“ Д.О.О., ул.Санџачких бригада бр.5, Пријепоље, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње објекта - хладњача за воће, на кат.парцели бр.378/1  К.О. Бродарево, на територији општине Пријепоље.

     


   Објављен: 01.02.2016

Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС И ЕВИДЕНЦИЈУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

    

 ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

     


    Објављен: 13.01.2016

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу члана 116. Закона о изменама и допунама Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 75/14), члана 204. Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05; 61/05: 54/09, 32/13) и Правилника о радној књижици /''Службени гласник РС'', број 17/97),престају да важе 1. јануара 2016. године. У складу са чланом 116. Закона о изменама и допунама Закона о раду (''Службени ггласник РС'', број 75/14) Општинска управа Општине Пријепоље од 01.јануара 2016. године престаје да издаје радне књижице.Радне књижице издате закључно са 31. децемброј 2015. године настављају да се користе као јавне исправе, а подаци уписани у те књижице могу да служе као доказ за остваривње права из радног односа и других права у складу са Законом.

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Ханка Хајдаревић


 

Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >