Локална пореска администрација

ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

      У оквиру Општинске управе општине Пријепоље формирано је Одељење за локалну пореску администрацију које је почело са радом 20.07.2009. године. Ово одељење је по Закону о финансирању локалне самоуправе преузело надлежност Министарства финансија - Пореске управе у пословима утврђивања, контроле и наплате локалних јавних прихода.
     Одељење ради на утврђивању пореских обавеза пореза на имовину физичких лица, пореза на имовину правних лица, локалних комуналних такси, канцеларијску и теренску контролу.

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (грађани)

Обавезу подношења пореске пријаве имају сва физичка лица у року од 30 дана од дана када стекну одређену непокретност која се налази на територији Општине Пријепоље.

Приликом подношења пореске пријаве подносилац је дужан приложити:
  · Личну карту на увид или фотокопију личне карте (уколико има стари образац личне карте) или очитану личну карту,

  · Документ на основу којег доказује основ опорезивања (уговор, решење, пресуда, лист непокретности и сл.)

   • Пројектну документацију или други документ из којег је видљива површина непокретности.

Пореску пријаву порески обвезници могу поднети:

   • Лично од стране пореског обвезника, овлашћеног лица или пуномоћника, у просторијама Управе, ул. Трг Братства и Јединства 1, Пријепоље, Шалтер Локалне пореске администрације

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 033/710-069 .

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (грађани)

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (правна лица)

Изменама и допунама Закона о порезима на имовину из 2013. године, од 01.01.2014. године, надлежност јединица локалне самоуправе више није да утврђују порез на имовину правним лицима решењем, као што је то случај код утврђивања пореза на имовину физичких лица, већ правна лица врше самоопорезивање.

С тим у вези, правна лица кроз пореску пријаву (образац ППИ-1) коју подносе надлежној Управи, већ утврђују сами пореску обавезу, на начин утврђен Законом о порезима на имовину и важећим одлукама донесеним од стране Скупштине јединице локалне самоуправе, док је надлежност Управе ограничена на контролу материјалне и формалне исправности пореске пријаве и евидентирање задужења утврђеног у пореској пријави.

Обавезу подношења пореске пријаве имају сва правна лица за имовину коју поседују на територији Општине Пријепоље, те је рок за утврђивање пореза самоопорезивањем и достављање пореске пријаве надлежној Управи 31.03. текуће године за ту календарску годину.

Све накнадне промене од значаја за висину утврђене пореске обавезе, правно лице је дужно да пријави у року од 30 дана од дана настанка промене, те да у том смислу поднесе измењену пореску пријаву са новим обрачуном пореза у складу са насталим променама. У случају измене пореске обавезе у току календарске године, порески обвезник је дужан уз измењену пореску пријаву да достави и документ који је основ за измену утврђене пореске обавезеУколико до 31.12.2013. године порески обвезник није пријавио предметну непокретност у сврху опорезивања, а за ту чињеницу се сазна након овог датума, пореска пријава се подноси на Обрасцу ППИ-1 (до 31.12.2013.)

Пореску пријаву порески обвезници могу поднети:
  - Лично од стране пореског обвезника, овлашћеног лица или пуномоћника, у просторијама Управе, ул. Братства и Јединства бр.1,Пријепоље
  - Образац захтева можете одштампати (параграф: Оригинални обрасци), попунити.

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 033/ 710-069

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (правна лица)

Пореско уверење о измиреним локалним јавним приходима

На основу података о којима се води службена евиденција, а са којом располаже Локална пореска администрација општине Пријепоље, пореском обвезнику се на његов захтев издаје Уверење о плаћеним изворним приходима локалне самоуправе.

Ближе информације могу се добити на телефон 033 / 710 - 069

Попуњен Захтев за издавање уверења се подноси лично локалној пореској администрацији, у Услужном центру на шалтеру. За издавање Уверења плаћа се општинска административна такса у износу од 100,00 динара на рачун 840 - 742251843 - 73 са позивом на број 97  40-084.

Уверење се преузима лично у Локалној пореској администрацији.

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 033/ 710-069

Захтев за издавање уверења о стању пореског дуга-грађани

Захтев за издавање уверења о стању пореског дуга-правна лица

 

Пријава за локалну комуналну таксу         


Захтев за повраћај - прекњижавање више или погрешно наплаћеног пореза 

 

Израчунајте сами порез на имовину користећи порески калкулатор:

 


Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >